ข้อคิด ข้อเขียน

 
 

วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชฯ (อัมพร อัมพโร)

วันนี้ : วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชฯ
(อัมพร อัมพโร)

ขอเชิญทุกท่าน น้อมจิตระลึกในคุณพระรัตนตรัย เพื่อเป็นสิริมงคล สาธุ