ข้อคิด ข้อเขียน

 
 

วันไปรษณีย์โลก (World Post Day) วันไปรษณีย์โลก (World Post Day) 9 ตุลาคม ของทุกๆ ปี
ในวันที่ 9 ตุลาคม ของทุกๆ ปี ถือเป็นวันไปรษณีย์โลก (World Post Day) จะมีการจัดงานเฉลิมฉลอง ซึ่งถือเป็นการครบรอบการก่อตั้งองค์การไปรษณีย์สากล (UPU) ขึ้นในปี 1874 ที่เมืองสวิตส์,เบิร์น และได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันไปรษณีย์โลก โดยมติที่ประชุมองค์การไปรษณีย์สากลของโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในปี 1969

นับแต่นั้นมาประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันนี้ของทุกปี ที่ทำการไปรษณีย์ในหลาย ๆ ประเทศใช้เป็นวันแนะนำสินค้าและบริการใหม่ๆ ของไปรษณีย์ และมีการจัดทำไปรษณีย์ยากรชุดพิเศษขึ้นมาเพื่อจัดจำหน่ายโดยมีระยะสิ้นสุดในวันที่ 9 ตุลาคม จะมีการส่งสารวันไปรษณีย์โลก จาก ผู้อำนวยการขององค์การไปรษณีย์สากลไปยังที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วโลก เพื่ออ่านคำเฉลิมฉลองผ่านสื่อไปทั่วโลก
งานวันไปรษณีย์โลก หรือชื่อในอดีตคือ งานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย เป็นงานที่จัดขึ้นโดยไปรษณีย์ของไทย ให้ตรงกับสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย(International Letter Writing Week) ซึ่งกำหนดโดยสหภาพสากลไปรษณีย์ (Universal Postal Union หรือ UPU) ในปี พ.ศ. 2500 มีวัตถุเพื่อส่งเสริมการเขียนจดหมายระหว่างชาติต่าง ๆ เพื่อสร้างสันติภาพในโลก โดยจะนับเอาสัปดาห์ที่มีวันที่ 9 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันสถาปนาสหภาพสากลไปรษณีย์เป็นหลัก
งานวันไปรษณีย์โลก จัดขึ้นทุกปีในกรุงเทพ โดยเปลี่ยนชื่อจาก งานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายในปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้คนเขียนจดหมายลดลง

ในปัจจุบัน ประเทศญี่ปุ่นยังคงออกแสตมป์ สัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย อยู่[3] ในอดีต นอกเหนือจากประเทศไทยแล้ว ยังมีอีกหลายประเทศที่จัดงานสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมายจากการส่งเสริมโดยสหภาพสากลไปรษณีย์ ดังตัวอย่างของแสตมป์ที่ออกมาโดยประเทศต่างดังนี้


แสตมป์ฮังการี พ.ศ. 2502แสตมป์สหภาพโซเวียต พ.ศ. 2532


แสตมป์คีร์กีซสถาน พ.ศ. 2538แสตมป์ยูเครน พ.ศ. 2535

ปัจจุบัน สหภาพสากลไปรษณีย์ หันไปสนับสนุนโครงการแข่งขันเขียนจดหมายสำหรับเยาวชนที่ชื่อ International Letter-Writing Competition for Young People [4] และวันไปรษณีย์โลก (World Post Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ตุลาคม แทนส