ข้อคิด ข้อเขียน

 
 

“ไม่เคยนึกกลัว…เพราะรู้ว่ามีคนห่วง..เอาใจช่วยอยู่ตลอดเวลา…”
“ไม่เคยนึกกลัว...เพราะรู้ว่ามีคนห่วง..เอาใจช่วยอยู่ตลอดเวลา...”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยคนไทยในทุกๆ เรื่อง ทรงห่วงความทุกข์ของประชาชนและบ้านเมือง เพราะทรงตระหนักดีว่า ประชาชนต่างจงรักภักดีและห่วงใยในพระสุขภาพพลานามัยของพระองค์

และแม้จะประชวรก็ทรงงานเพื่อคนไทยเสมอมา ดังที่เราเห็นจากแถลงการณ์ฉบับที่ 37 ที่มีข้อความตอนหนึ่งว่า "...คณะแพทย์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้งดพระราชกิจ"

เมื่อทรงทุเลาจากพระอาการประชวรในคราวหนึ่ง แล้วทรงพบว่างานของข้าราชบริพารหยุดชะงักด้วยความห่วงใยที่มีต่อพระองค์ ก็ทรงรับสั่งให้ทุกคนทำตามหน้าที่ของตนต่อไป... “เคยบอกไว้ว่างานประจำต้องทำอยู่แล้ว ถึงไม่บอกให้ทำก็ต้องทำ ไม่ต้องให้สั่งซ้ำอีก จะประชวรหรือไม่ก็ต้องทำตามนโยบายที่สั่งไว้แต่ต้น” ส่วนหนึ่งจากพระราชดำรัส

ทรงเอาใจใส่ความอยู่ดีมีสุขของปวงพสกนิกร ครั้งหนึ่งในหลวงเคยมีพระราชดำรัสตอบกลับราษฎรที่กราบบังคมทูลว่า ห่วงใยความปลอดภัยในการประกอบพระราชกรณียกิจของพระองค์ว่า...

“ไม่เคยนึกกลัว...เพราะรู้ว่ามีคนห่วง..เอาใจช่วยอยู่ตลอดเวลา...”

กำลังพระราชหฤทัยของในหลวง คือกำลังใจจากคนไทยนั่นเอง
ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ยื น น า น

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล ได้โปรดอภิบาลให้พ่อของแผ่นดินทรงพระสิริสวัสดิ์ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพระราชประสงค์จำนงหมายในสิ่งใดขอจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ กราบแทบพระบาท...
.........................................

ที่มา : เพจ ตามรอยพ่อ