ข้อคิด ข้อเขียน

 
 

ตราสัญลักษณ์ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐


ใช้พระนาม “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ” (อ่านว่า สม-เด็ด-พระ-อะ-ริ-ยะ-วง-สา-คะ-ตะ-ยาน)
"ออป ย่อมาจาก
อ. อัมพร ตัวอักษรเป็นสีแดง วันประสูติ วันอาทิตย์
อ. อมฺพโร ตัวอักษรเป็นสีเหลือง หมายถึง สีอาสนะประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช และสีของกาสาวพัสตร์ เป็นสมณคุณ
ป.ประสัตถพงศ์ ตัวอักษรเป็นสีฟ้าเทา เป็นสีประจำจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นชาติภูมิ"