เทิดทูนสถาบัน

 
 

น้อมนำพระคุณธรรมและพระจริยวัตร ที่งดงามและเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ปวงชน

น้อมนำพระคุณธรรมและพระจริยวัตร
ที่งดงามและเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ปวงชน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน