เทิดทูนสถาบัน

 
 

พระองค์ทรงเพียบพร้อม ซึ่งพระจริยวัตรที่งดงาม

ทรงเพียบพร้อมแล้ว
ซึ่งพระจริยวัตร ที่งดงาม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ