เทิดทูนสถาบัน

 
 

"แย้มพระสรวลที่เป็นกำลังใจให้พสกนิกรตลอดมา"

"แย้มพระสรวลที่เป็นกำลังใจให้พสกนิกรตลอดมา" บทถวายสมเด็จพระราชบิดาเมื่อ ๓๔ ปีที่ผ่านของสมเด็จพระเทพฯ

พ ร ะ เ อ ย พ ร ะ ท ร ง ชั ย
สุ ข ยิ่ ง ใ ห ญ่ ไ ด้ ส น อ ง
ใ ต้ เ บื้ อ ง บ า ท ล ะ อ อ ง
ธุ ลี ไ ท้ รำ ลึ ก พ ร ะ คุ ณ . . .

ข อ ถ ว า ย ทั้ ง บุ ป ผ า
บู ช า แ ด่ พ ร ะ ก า รุ ณ ย์
เ ที ย น ธู ป อั น วิ บุ ล ย์
ม นั ส ม อ บ ม โ น ถ ว า ย . . .
.
" น้ อ ย" ๕ ธั น ว า ค ม ๒ ๕ ๒ ๕

น้อมศิระกรานกราบพระยุคลบาทเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

Cr.tnews