เทิดทูนสถาบัน

 
 

ทรงเจริญรอยตามพระบิดา

พระจริยวัตรงดงาม ทรางเจริญรอยตาม องค์พระบิดา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ