เทิดทูนสถาบัน

 
 

ต่อจากวันนี้ ลูกหลานชาวไทยทุกคน จะสืบสานแนวทางพระราชดำริ

ธ ทรงเป็นจอมทัพ จอมกษัตริย์
ธ ทรงเป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์
ธ ทรงก้าวย่าง เพื่อให้ทุกที่บริบูรณ์
ธ ทรงนำทางแผ่นดิน เพื่อปวงชนตลอดมา

ต่อจากวันนี้ ลูกหลานชาวไทยทุกคน
จะสืบสานแนวทางพระราชดำริ
เพื่อให้แผ่นดินนี้ ร่วมเย็น และเป็นสุข
ดั่งปณิธาน แห่ง พ่อหลวงไทย