เทิดทูนสถาบัน

 
 

ขอน้อมรำลึกถึงองค์พระทรงชัย บารมีปกเกศไทยทั้งไพศาล

จะกี่หยาดหยดพระเสโธ ที่หยดรินเพื่อคนไทย
แผ่นดินแม้กว้างไกล พระหฤทัยนั้นกว้างกว่า
ทรงเริ่มแม้เยาว์วัย จะหาไหนเทียบภูมินทร์
กษัตริย์แกล้วครองแผ่นดิน ปวงชนสิ้นทุกข์โรคภัย

ขอน้อมรำลึกถึงองค์พระทรงชัย บารมีปกเกศไทยทั้งไพศาล