เทิดทูนสถาบัน

 
 

ขอถวายพระพร แด่องค์พระประมุข

 อรุณสวัสดิ์วันอาทิตย์ 
ขอถวายพระพร แด่องค์พระประมุข
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ