ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

วันดินโลก.....๕ ธันวาคม ของทุกปี

วันดินโลก.....๕ ธันวาคม ของทุกปี

องค์การสหประชาชาติเห็นชอบให้ วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการค้นคว้าและบริหารจัดการดิน

https://m.facebook.com/story.php…

"วันดินโลก ๕ ธันวาคม"

องค์การสหประชาชาติเห็นชอบให้มีขึ้นในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เพื่อยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผู้ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการค้นคว้าและบริหารจัดการดิน