ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

สมเด็จพระสังฆราช ประทาน ส.ค.ส.เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร)ประทาน ส.ค.ส.เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 มีลักษณะเป็นแผ่นพับ ประกอบด้วย 4 หน้า หน้าปกเป็นรูปตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ออป. ส่วนด้านในเป็นพระรูป สมเด็จพระสังฆราชประทับนั่งหน้าพระพุทธอังคีรส พระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แวดล้อมด้วยพัดพระยศสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงได้รับพระราชทานถวายในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช 12 กุมภาพันธ์ 2560 และพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย ที่ทรงได้รับพระราชทานถวายในการพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา 26 มิถุนายน 2560 ด้านหลังเป็นภาพลายพระหัตถ์ เขียนข้อความด้วยภาษาบาลี สติมโต สทา ภทฺทํ หมายความว่า คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ พร้อมทั้งมีข้อความอำนวยพรเพิ่มเติมด้วยว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561ขอท่านจงเป็นผู้มีสติ เพื่อบรรลุถึงความเจริญทุกเมื่อเทอญ โดยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามจะจัดพิมพ์แจกพุทธศาสนิกชนในวันที่ 31 ธันวาคมนี้