ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

"EEC พัฒนาเพื่อชาติและประชาชน"

"EEC พัฒนาเพื่อชาติและประชาชน"

เป้าหมายของ EEC คือ เป็นฐานสร้างความเจริญใหม่ หลังจากไทยไม่ได้ลงทุนขนาดใหญ่มานาน 30 กว่าปี EEC จะสร้างอุตสาหกรรม ความเจริญแบบองค์รวม และสร้างเมืองใหม่ไปพร้อมกัน ประชาชนในพื้นที่จะได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกด้าน เชื่อมโยงกับพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน