ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

“ ไทยนิยมยั่งยืน ”

“ไทยนิยมยั่งยืน” ขับเคลื่อนการบริหารแผ่นดินแบบบูรณาการ ทุกส่วนราชการนำเสนอ เข้าถึงหมู่บ้าน รับทราบความต้องการของประชาชน ยึดหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ของในหลวง ร.9
Cr.https://www.facebook.com/NCPO2560/posts/2055560358021098