วีดีโอ

 
 

ร่วมแรงร่วมใจ

เมื่อมีความยากลำบาก แต่เราก็ไม่ทิ้งกัน