วีดีโอ

 
 

พระเจ้าอยู่หัวเสด็จ วัดภูรทัตฯสกลนคร๗ เม.ย.๖๐

 พระเจ้าอยู่หัวเสด็จ วัดภูรทัตฯสกลนคร๗ เม.ย.๖๐