วีดีโอ

 
 

ความสามารถด้านการทหารของพระองค์

ทรงมีความสนพระทัยทางด้านการบิน และการทหารมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์