วีดีโอ

 
 

Ayara in ๙ แรงบันดาลใจจากความเป็นไทย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเทิดไท้ องค์ราชันย์ รัชกาลที่ 9
มีโชว์ มาฝากครับ

https://youtu.be/mqP7xsVQ_Jo